droga wielopasmowa

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Audyt BRD jest niezależną oraz systematyczną i szczegółową kontrolą techniczną obejmującą względy bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej. To forma sprawdzania wszystkich stadiów projektowych oraz etapów przed oddaniem drogi do ruchu i jej początkowego użytkowania.

Przeprowadzany jest na podstawie:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej;
  • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60);
  • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. poz. 1079).

Audyt BRD wykonują niezależni eksperci drogownictwa oraz prawa i administracji, posiadający szeroką wiedzę ekonomiczną, logistyczną, architektoniczną oraz urbanistyczną.

 

Gdzie przeprowadzany jest audyt BRD?

Audyt BRD przeprowadzany jest na:

  • drogach znajdujących się w transeuropejskiej sieci transportowej,
  • autostradach i drogach ekspresowych lub ich odcinkach zlokalizowanych poza siecią TEN-T,
  • drogach krajowych lub ich odcinkach, które przebiegają poza miastami oraz są albo były budowane bądź przebudowywane z udziałem środków UE,
  • niektórych drogach wojewódzkich lub ich odcinkach, które przebiegają poza miastami oraz są bądź były budowane albo przebudowywane z udziałem środków UE i nie posiadają zjazdów.

Do wykonania audytu BRD upoważnia certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.